facebook piksel profilu ekowiedza

Aktualności z prawa środowiskowego

zużyte panele fotowoltaiczne do likwidacji

02.01.2023 r.

Likwidacja, recykling i utylizacja zużytych paneli fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczne klasyfikowane są jako sprzęt elektryczny i elektroniczny. Ich demontaż mogą prowadzić wyłącznie przedsiębiorcy posiadający decyzję w zakresie gospodarki odpadami, zezwalającą na przetwarzanie zużytego sprzętu. Przygotowaliśmy ściągę opisującą postępowanie ze zużytymi panelami fotowoltaicznymi.

energetyczne spalanie paliw w elektrowni

18.11.2022 r.

Utrata statusu odpadów dla odpadów energetycznego spalania paliw

Sektor energetyczny w Polsce produkuje rocznie ok. 14040 tys. Mg odpadów, co stanowi ok. 20% wolumenu wytworzonych w kraju odpadów w skali roku. Część odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw poddana jest odzyskowi, jednak większość trafia na składowiska. Ukazało się rozporządzenie mające ujednolicić podejście do odpadów powstałych w procesie energetycznego spalania paliw, co ułatwi przeprowadzenie procedury utraty statusu odpadów.

schemat zależności systemu emas i normy iso 14001

14.10.2022 r.

Obowiązki środowiskowe po wdrożeniu normy ISO 14001 lub systemu EMAS

Jeśli masz zamiar wdrożyć u siebie system zarządzania środowiskiem, a Twoja firma zlokalizowana jest w Unii Europejskiej, najpierw wybierz standard, według którego to wdrożenie ma przebiegać. Do wyboru masz 2 standardy: ISO 14001:2015 oraz EMAS. Które wymagania są bardziej odpowiednie dla Twojej firmy? Wybierz te, które przyniosą Ci najwięcej korzyści odnośnie efektów oddziaływania na środowisko.

recykling odpadów z opakowań na żywność

27.09.2022 r.

Drugie życie odpadów – opakowania na żywność

Żywność przed ostatecznym spożyciem ma kontakt z wieloma materiałami i wyrobami podczas produkcji, przetwarzania, przechowywania, przygotowywania oraz podawania. Takie materiały określa się mianem materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 10 października 2022 r. weszły w życie przepisy mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, stosowanych w kontakcie z żywnością.

odpady przeznaczone do przetworzenia przez instalacje

24.08.2022 r.

Dostosowanie przetwarzania odpadów do konkluzji BAT

Prowadzący instalację IPPC przetwarzającą odpady powinien zapewnić, by instalacja spełniała wymagania konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) dla tej branży. Instalacja ma spełniać wymagania ochrony środowiska wynikające z konkluzji BAT oraz nie powinna przekraczać granicznych wielkości emisyjnych. Niespełnienie wymagań może doprowadzić do ograniczenia lub cofnięcia pozwolenia zintegrowanego bez odszkodowania.

kara za przestępstwa przeciw środowisku

19.08.2022 r.

Wyższe kary za przestępstwa przeciw środowisku

W odpowiedzi na rosnącą liczbę przestępstw przeciw środowisku, w tym pożarów składowisk odpadów, ukazała się ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej. Zmiana przepisów ma zapewnić ochronę przed zanieczyszczeniami i promieniowaniem jonizującym trzech podstawowych elementów środowiska: wody, powietrza i powierzchni ziemi.

ścieki komunalne zanieczyszczające środowisko naturalne

10.08.2022 r.

Kompendium wiedzy o ściekach komunalnych

Nieoczyszczone ścieki trafiając do środowiska są ogromnym zagrożeniem dla ludzi i zwierząt, ponieważ zanieczyszczają wody powierzchniowe oraz podziemne. Rozwój sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych prowadzi do powstawania dużych ilości komunalnych osadów ściekowych. Dowiedz się, jak przebiega proces oczyszczania ścieków, co się dzieje z komunalnymi osadami ściekowymi, jakie obowiązki ma ich wytwórca oraz jakie są założenia VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

przykładowe odpady wytwarzane z plastiku

01.08.2022 r.

Tworzywa sztuczne a rozszerzona odpowiedzialność producenta

Ilość wytwarzanych odpadów z plastiku przeraża. Unia Europejska stara się tym problemom zaradzić próbując ograniczyć ilość powstających odpadów oraz zwiększyć poziom odpadów nie poddawanych odzyskowi i recyklingowi. Czekamy na wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

biomasa stosowana do ograniczania emisji gazów cieplarnianych

29.07.2022 r.

Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych przez stosowanie biomasy

W odniesieniu do spalania biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy, w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji możliwe będzie uznanie współczynnika emisji CO2 na poziomie „0” do końca 2022 r. bez wymogu spełnienia przez biomasę kryteriów zrównoważonego rozwoju oraz ograniczania emisji gazów cieplarnianych określonych dla źródeł odnawialnych. Wynika to ze zmiany rozporządzenia 2018/2066 w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych.

urządzenia wodne wymagające pozwolenia wodnoprawnego

14.06.2022 r.

Załączniki wymagane do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Inwestor planujący realizację inwestycji w zakresie wykonywania urządzeń wodnych lub związanych z korzystaniem z wód, w wielu przypadkach powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne. W zależności od rodzaju działalności należy złożyć wniosek wraz z załącznikami do odpowiedniego organu. Wymagane załączniki mogą być inne dla różnych rodzajów działalności.

zakład uwalniający zanieczyszczenia do powietrza

21.03.2022 r.

Sprawozdanie PRTR do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

Podmioty prowadzące duże zakłady przemysłowe do końca marca przekazują sprawozdanie PRTR. Sprawozdanie to dotyczy m.in. prowadzących większość instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego oraz stocznie, zamknięte i zrekultywowane składowiska odpadów, a także tych, którzy zajmują się górnictwem oraz przetwórstwem węgla, impregnacją drewna, hodowlą ryb i skorupiaków czy oczyszczaniem ścieków. Składając sprawozdanie oraz przekazując dane dotyczące zakładu uwzględnij nowe rozporządzenie w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę klimatu i środowiska

09.03.2022 r.

Wytyczne ws. pomocy państwa na ochronę klimatu i środowiska

Obowiązują wytyczne Komisji Europejskiej ws. pomocy państwa na cele związane z klimatem, ochroną środowiska i energią. Nowe zasady wiążą się z dostosowaniem do ważnych celów i zadań Unii Europejskiej określonych w Europejskim Zielonym Ładzie oraz do innych wprowadzonych niedawno zmian regulacyjnych w dziedzinie energii i środowiska, a także uwzględniają rosnące znaczenie ochrony klimatu.

zanieczyszczenie stanu środowiska naturalnego odpadami

08.02.2022 r.

Ocena znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska

Wzrost liczby ludności na Ziemi i rozwój przemysłu zwiększa zanieczyszczenie środowiska. Wprowadzanie szkodliwych substancji do powietrza, wód i gleb, oprócz negatywnego wpływu na kondycję przyrody, ekosystemów, klimat na Ziemi, stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi. Ukazał się projekt rozporządzenia w sprawie oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska w przypadku zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

paliwo opałowe podczas przewozu towarów

07.02.2022 r.

Zmiany systemu monitorowania przewozu towarów i obrotu

Wysyłasz, odbierasz, przewozisz tzw. „towary wrażliwe” lub dokonujesz obrotu paliwem opałowym? Jeśli tak, to masz obowiązek zgłoszenia przewozu do elektronicznego rejestru SENT. Powinieneś też aktualizować i uzupełniać w nim informacje, a będąc przewoźnikiem masz obowiązek wyposażenia pojazdu w urządzenie geolokalizacyjne. Czy wiesz, że rozszerzono system SENT o kolejne pozycje?

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

24.01.2022 r.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany przez sklepy

Zużytego lub zepsutego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, np. telewizora czy żelazka nie wolno wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci. Możesz oddać go w sklepie. Przy zakupie nowego urządzenia sprzedawca musi bezpłatnie przyjąć od Ciebie stary sprzęt takiego samego rodzaju. Przykładowo, jeżeli kupujesz w sklepie nowe żelazko, to możesz oddać w nim zepsute. Zamawiasz telewizor z dostawą do domu, to możesz przy tej okazji zgłosić, że chcesz się pozbyć starego, a sprzedawca ma obowiązek zorganizować jego odbiór.

odpady destruktu asfaltowego na ulicy

10.01.2022 r.

Korzyści z utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego

Odpady destruktu asfaltowego po utracie statusu odpadu mogą służyć jako pełnowartościowy materiał do budowy dróg. Dzięki temu mogłaby zmniejszyć się eksploatacja złóż surowców naturalnych, co przyniosłoby wymierne korzyści dla środowiska. Zmniejszyłaby się też ilość odpadowego destruktu magazynowanego na hałdach, sprzyjając założeniom gospodarki o obiegu zamkniętym.

sektor usług telekomunikacyjnych i technologii informacyjno-komunikacyjnych

30.12.2021 r.

Dokument referencyjny w EMAS dla sektora usług telekomunikacyjnych

Organizacja może poprawić stan środowiska naturalnego dzięki zmianie w zarządzaniu organizacją czy w procesie produkcji, może przystąpić do systemu ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Ukazał się sektorowy dokument referencyjny dla instytucji świadczących usługi telekomunikacyjne oraz w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, wskazujący wytyczne, możliwości lepszej ochrony środowiska i wskaźniki zarządzania środowiskowego.

odpady opakowaniowe poddawane odzyskowi i recyklingowi

22.12.2021 r.

Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych

Od 1 stycznia 2022 r. przepisy nie zobowiązują już do uzyskiwania poziomów odzysku odpadów opakowaniowych. Nadal jednak obowiązują te dotyczące recyklingu. Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany osiągnąć do 31 grudnia każdego roku poziom odpadów opakowaniowych oddzielnie dla każdego rodzaju opakowań takiego samego rodzaju, jak opakowania, w których wprowadził produkty w opakowaniach.

gotowe wyroby metalowe wymagające dokumentu referencyjnego

17.12.2021 r.

Dokument referencyjny w EMAS dla gotowych wyrobów metalowych

Organizacja chcąca poprawić stan środowiska dzięki zmianie procesu produkcji może zostać uczestnikiem systemu ekozarządzania i audytu w Unii Europejskiej. Ukazał się sektorowy dokument referencyjny dla producentów gotowych wyrobów metalowych, który wskazuje wytyczne, możliwości lepszej ochrony środowiska i wskaźniki zarządzania środowiskowego.

inwestycja infrastrukturalna wpływająca na klimat

12.10.2021 r.

Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji wpływu inwestycji na klimat

Komisja Europejska przygotowała wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji inwestycji infrastrukturalnych pod kątem ich wpływu na klimat. Wytyczne te będą przydatne przy składaniu wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć, a także przy uzyskiwaniu decyzji inwestycyjnych. Zawierają one zaktualizowaną metodę oceny śladu węglowego i ocenę kalkulacyjnego kosztu emisji.

opakowania wyprodukowane z tworzyw sztucznych

27.09.2021 r.

Zmniejszenie wpływu opakowań z tworzyw sztucznych na środowisko

Z każdym rokiem coraz więcej odpadów z tworzyw sztucznych trafia do mórz i oceanów. Szkodzą one ekosystemom, mają niekorzystny wpływ na różnorodność biologiczną oraz mogą negatywnie wpływać na zdrowie ludzi. Projekt zmiany ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zaproponowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zobowiązuje m.in. do selektywnego zbierania plastikowych oraz szklanych odpadów opakowaniowych.

zakład prowadzący pomiary wielkości emisji

21.09.2021 r.

Wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji

Zmieniły się wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji, dlatego opracowaliśmy obszerne kompendium, z którego dowiesz się m.in.: dla jakich źródeł należy prowadzić pomiary w zakresie źródeł spalania paliw, kiedy nie stosuje się pomiarów wymaganych do odpadów oraz jakie pomiary należy prowadzić dla emisji LZO do powietrza.

zbiornik wodny podczas trwania suszy

07.09.2021 r.

Plan przeciwdziałania skutkom suszy

Susza, podobnie jak powódź, jest jednym z najdokuczliwszych zjawisk naturalnych, wpływających negatywnie na ludzi, środowisko i gospodarkę. W ostatnich latach częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, w tym susz, nasiliła się. Wody Polskie opracowały pierwszy plan przeciwdziałania skutkom suszy. Sprawdź co zawiera plan przeciwdziałania skutkom suszy i jakie działania są w nim przewidziane.

proces kontroli inspekcji ochrony środowiska

18.08.2021 r.

Kontrola Inspekcji Ochrony Środowiska

Kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska podlegają przedsiębiorcy korzystający ze środowiska, np. pobierający wodę, wprowadzający ścieki do środowiska, wytwarzający odpady, gospodarujący odpadami lub emitujący szkodliwe substancje do atmosfery. Kontrole dzielą się na planowe i pozaplanowe. Przedsiębiorca musi zostać prawidłowo powiadomiony o planowanej kontroli. Wiesz jakie uprawnienia ma inspektor podczas kontroli?

przykładowe źródło hałasu w środowisku

14.07.2021 r.

Szkodliwe skutki hałasu w środowisku

Polska jest zobowiązana do wdrożenia dyrektywy UE dotyczącej ustalenia metody oceny szkodliwych skutków hałasu w środowisku. Zgodnie z projektem zmiany ustawy – Prawo ochrony środowiska, zarządzający drogą negatywnie oddziałującą na środowisko będzie zobowiązany do przygotowania przeglądu ekologicznego. Przegląd określi rzeczywiste oddziaływanie na środowisko i zaleci działania naprawcze w przypadku dużego negatywnego oddziaływania na środowisko.

Zapisz się do newslettera

Zarejestruj się i bądź na bieżąco z nowościami w serwisie prawnym Ekowiedza!

Sprawdź naszą politykę prywatności i dowiedz się, w jaki sposób przetwarzamy dane.
W każdej chwili możesz anulować subskrypcję newslettera za darmo.

Wypróbuj serwis prawny Ekowiedza przez 21 dni za darmo

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

zestawienie znaków jednostek dofinansowujących serwis ekowiedza

Rozwój serwisu ekowiedza.com jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa – Konkurencyjna gospodarka, działanie – Nowe produkty i usługi w MŚP. Tytuł projektu: „Wdrożenie TIK w przedsiębiorstwie ATMOTERM S.A.