facebook piksel profilu ekowiedza

Aktualności z prawa środowiskowego

opakowania na napoje objęte systemem kaucyjnym

28.12.2023 r.

System kaucyjny opakowań na napoje

Uruchomienie systemu kaucyjnego w Polsce ma umożliwić przedsiębiorcom wprowadzającym napoje w opakowaniach osiągnięcie wymaganych poziomów zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych. Systemem kaucyjnym objęto wybrane butelki plastikowe i szklane oraz puszki metalowe. Z artykułu dowiesz się, jakie obowiązki muszą spełnić producenci napojów oraz inne podmioty uczestniczące w systemie kaucyjnym.

przykładowe odpady wytwarzane z plastiku

28.12.2023 r.

Tworzywa sztuczne a rozszerzona odpowiedzialność producenta

Ilość wytwarzanych odpadów z plastiku przeraża. Unia Europejska stara się tym problemom zaradzić próbując ograniczyć ilość powstających odpadów i zwiększyć poziom odpadów niepoddawanych odzyskowi oraz recyklingowi. Sprawdź zmiany w przepisach wynikające z wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

sztućce i słomki z tworzywa sztucznego

28.12.2023 r.

Obowiązki przedsiębiorców dotyczące produktów z tworzyw sztucznych

Transpozycja do polskiego prawa dyrektywy w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko nakłada na przedsiębiorców szereg nowych obowiązków. Nowe obowiązki dotyczą m.in. prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, konieczności wpisu do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, prowadzenia ewidencji, sprawozdawczości, opłat i specjalnego oznakowania wyrobów z tworzyw sztucznych.

terminarz obowiązków środowiskowych na 2024 r.

20.12.2023 r.

Nowe obowiązki środowiskowe od stycznia 2024 r.

Wraz z początkiem 2024 r. zaczną obowiązywać istotne zmiany w przepisach dotyczących ochrony środowiska. Zmiany te wiążą się z nowymi obowiązkami dla przedsiębiorców, a ich niewypełnienie może skutkować dotkliwymi sankcjami. Z tego artykułu dowiesz się o wielu nowych przepisach środowiskowych, które zaczną obowiązywać od stycznia 2024 r. Już teraz warto przygotować się na nadchodzące w nowym roku obowiązki.

schemat zależności systemu emas i normy iso 14001

17.11.2023 r.

ISO 14001 czy EMAS – który system zarządzania środowiskowego wybrać?

Jeśli masz zamiar wdrożyć u siebie system zarządzania środowiskiem, a Twoja firma zlokalizowana jest w Unii Europejskiej, najpierw wybierz standard, według którego to wdrożenie ma przebiegać. Do wyboru masz 2 standardy: ISO 14001:2015 oraz EMAS. Które wymagania są bardziej odpowiednie dla Twojej firmy? Wybierz te, które przyniosą Ci najwięcej korzyści odnośnie efektów oddziaływania na środowisko.

biomasa stosowana do ograniczania emisji gazów cieplarnianych

23.10.2023 r.

Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych przez stosowanie biomasy

W odniesieniu do spalania biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy od 2023 r. w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji możliwe będzie uznanie współczynnika emisji dwutlenku węgla na poziomie „0” wyłącznie w przypadku spełnienia przez biomasę kryteriów zrównoważonego rozwoju oraz ograniczania emisji gazów cieplarnianych określonych dla źródeł odnawialnych. Wynika to z rozporządzenia (UE) 2018/2066 w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych

urządzenia wodne wymagające pozwolenia wodnoprawnego

20.10.2023 r.

Załączniki wymagane do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Inwestor planujący realizację inwestycji w zakresie wykonywania urządzeń wodnych lub związanych z korzystaniem z wód, w wielu przypadkach powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne. W zależności od rodzaju działalności należy złożyć wniosek wraz z załącznikami do odpowiedniego organu. Wymagane załączniki mogą być inne dla różnych rodzajów działalności.

zużyte panele fotowoltaiczne do likwidacji

17.10.2023 r.

Likwidacja, recykling i utylizacja zużytych paneli fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczne klasyfikowane są jako sprzęt elektryczny i elektroniczny. Demontaż usuniętych zużytych paneli może być prowadzony wyłącznie w zakładzie przetwarzania prowadzonym przez przedsiębiorcę posiadającego decyzję w zakresie gospodarki odpadami, zezwalającą na przetwarzanie takiego zużytego sprzętu. Przygotowaliśmy ściągę opisującą postępowanie ze zużytymi panelami fotowoltaicznymi.

paliwo opałowe podczas przewozu towarów

16.10.2023 r.

System monitorowania przewozu towarów wrażliwych i obrotu paliwami opałowymi

Wysyłasz, odbierasz, przewozisz tzw. „towary wrażliwe” lub dokonujesz obrotu paliwami opałowymi? Jeśli tak, to masz obowiązek zgłoszenia przewozu do Systemu Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT). Powinieneś też aktualizować i uzupełniać w nim informacje, a będąc przewoźnikiem masz obowiązek wyposażenia pojazdu w urządzenie geolokalizacyjne. Czy wiesz, że rozszerzono SENT o kolejne pozycje, w tym o odpady?

odpady opakowaniowe poddawane odzyskowi i recyklingowi

13.10.2023 r.

Poziom recyklingu i zbierania odpadów opakowaniowych, poziom recyklatu

Od 1 stycznia 2022 r. przepisy nie zobowiązują już do uzyskiwania poziomów odzysku odpadów opakowaniowych. Nadal jednak wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany osiągnąć wymagany w danym roku poziom recyklingu odpadów opakowaniowych. Ponadto wprowadzający napoje w niektórych opakowaniach mają dodatkowe obowiązki.

ścieki komunalne zanieczyszczające środowisko naturalne

15.05.2023 r.

Kompendium wiedzy o ściekach komunalnych

Nieoczyszczone ścieki trafiając do środowiska są ogromnym zagrożeniem dla zwierząt i ludzi, ponieważ zanieczyszczają wody powierzchniowe oraz podziemne. Rozwój sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych prowadzi do powstawania dużych ilości komunalnych osadów ściekowych. Dowiedz się, jak przebiega proces oczyszczania ścieków, co się dzieje z komunalnymi osadami ściekowymi, jakie obowiązki ma ich wytwórca oraz jakie są założenia VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

zakład uwalniający zanieczyszczenia do powietrza

06.02.2023 r.

Sprawozdanie PRTR do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

Podmioty prowadzące duże zakłady przemysłowe do końca marca przekazują sprawozdanie PRTR. Sprawozdanie to dotyczy m.in. prowadzących większość instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego oraz stocznie, zamknięte i zrekultywowane składowiska odpadów, a także tych, którzy zajmują się górnictwem oraz przetwórstwem węgla, impregnacją drewna, hodowlą ryb i skorupiaków czy oczyszczaniem ścieków.

energetyczne spalanie paliw w elektrowni

18.11.2022 r.

Utrata statusu odpadów dla odpadów energetycznego spalania paliw

Sektor energetyczny w Polsce produkuje rocznie ok. 14040 tys. ton odpadów, co stanowi ok. 20% wolumenu wytworzonych w kraju odpadów w skali roku. Część odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw poddana jest odzyskowi, jednak większość trafia na składowiska. Ukazało się rozporządzenie mające ujednolicić podejście do odpadów powstałych w procesie energetycznego spalania paliw, co ułatwi przeprowadzenie procedury utraty statusu odpadów.

recykling odpadów z opakowań na żywność

27.09.2022 r.

Drugie życie odpadów – opakowania na żywność

Żywność przed ostatecznym spożyciem ma kontakt z wieloma materiałami oraz wyrobami podczas produkcji, przetwarzania, przechowywania, przygotowywania i podawania. Takie materiały określa się mianem materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 10 października 2022 r. weszły w życie przepisy mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, stosowanych w kontakcie z żywnością.

proces kontroli inspekcji ochrony środowiska

01.09.2022 r.

Kontrola przeprowadzana przez Inspekcję Ochrony Środowiska

Kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska podlegają przede wszystkim przedsiębiorcy korzystający ze środowiska, np. pobierający wodę, wprowadzający ścieki do środowiska, wytwarzający odpady, gospodarujący odpadami, emitujący szkodliwe substancje do atmosfery lub hałas czy promieniowanie elektromagnetyczne do otoczenia. Kontrole dzielą się na planowe i pozaplanowe. Przedsiębiorca musi zostać prawidłowo powiadomiony o planowanej kontroli. Wiesz jakie uprawnienia ma inspektor podczas kontroli?

odpady przeznaczone do przetworzenia przez instalacje

24.08.2022 r.

Dostosowanie przetwarzania odpadów do konkluzji BAT

Prowadzący instalację IPPC przetwarzającą odpady powinien zapewnić, by instalacja spełniała wymagania konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) dla tej branży. Instalacja ma spełniać wymagania ochrony środowiska wynikające z konkluzji BAT oraz nie powinna przekraczać granicznych wielkości emisyjnych. Niespełnienie wymagań może doprowadzić do ograniczenia lub cofnięcia pozwolenia zintegrowanego bez odszkodowania.

kara za przestępstwa przeciw środowisku

19.08.2022 r.

Wyższe kary za przestępstwa przeciw środowisku

W odpowiedzi na rosnącą liczbę przestępstw przeciw środowisku, w tym pożarów składowisk odpadów, ukazała się ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej. Zmiana przepisów ma zapewnić ochronę przed zanieczyszczeniami oraz promieniowaniem jonizującym trzech podstawowych elementów środowiska: wody, powietrza i powierzchni ziemi.

przykładowe źródło hałasu w środowisku

14.07.2022 r.

Szkodliwe skutki hałasu w środowisku

Do krajowych przepisów weszła zmiana dyrektywy odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Chodzi o ustalanie metod oceny hałasu w środowisku oraz metod oceny szkodliwych skutków hałasu drogowego, kolejowego i lotniczego. Metody te muszą stosować organy ochrony środowiska i podmioty zobowiązane do sporządzania strategicznych map hałasu.

Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę klimatu i środowiska

09.03.2022 r.

Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę klimatu i środowiska

Obowiązują wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie pomocy państwa na cele związane z klimatem, ochroną środowiska i energią. Nowe zasady wiążą się z dostosowaniem do ważnych celów i zadań Unii Europejskiej określonych w Europejskim Zielonym Ładzie oraz do innych wprowadzonych niedawno zmian regulacyjnych w dziedzinie środowiska i energii, a także uwzględniają rosnące znaczenie ochrony klimatu.

zanieczyszczenie stanu środowiska naturalnego odpadami

08.02.2022 r.

Ocena znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz stanu środowiska

Wzrost liczby ludności na Ziemi oraz rozwój przemysłu zwiększa zanieczyszczenie środowiska. Wprowadzanie szkodliwych substancji do powietrza, wód i gleb, oprócz negatywnego wpływu na kondycję przyrody, ekosystemów, klimat na Ziemi, stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi. Ukazał się projekt rozporządzenia w sprawie oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska w przypadku zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

24.01.2022 r.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany przez prowadzących sklepy i inne podmioty

Zużytego lub zepsutego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, np. telewizora czy żelazka nie wolno wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci. Możesz oddać go w sklepie. Przy zakupie nowego urządzenia sprzedawca musi bezpłatnie przyjąć od Ciebie stary sprzęt takiego samego rodzaju. Przykładowo, jeżeli kupujesz w sklepie nowe żelazko, to możesz oddać w nim zepsute. Zamawiasz telewizor z dostawą do domu, to możesz przy tej okazji zgłosić, że chcesz się pozbyć starego, a sprzedawca ma obowiązek zorganizować jego odbiór.

odpady destruktu asfaltowego na ulicy

10.01.2022 r.

Korzyści z utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego

Odpady destruktu asfaltowego po utracie statusu odpadu mogą służyć jako pełnowartościowy materiał do budowy dróg. Dzięki temu mogłaby zmniejszyć się eksploatacja złóż surowców naturalnych, co przyniosłoby wymierne korzyści dla środowiska. Zmniejszyłaby się też ilość odpadowego destruktu magazynowanego na hałdach, sprzyjając założeniom gospodarki o obiegu zamkniętym.

sektor usług telekomunikacyjnych i technologii informacyjno-komunikacyjnych

30.12.2021 r.

Dokument referencyjny w EMAS dla sektora usług telekomunikacyjnych

Organizacja może poprawić stan środowiska naturalnego dzięki zmianie w zarządzaniu organizacją czy w procesie produkcji, może przystąpić do unijnego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS). Ukazał się sektorowy dokument referencyjny dla instytucji świadczących usługi telekomunikacyjne oraz w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, wskazujący wytyczne, możliwości lepszej ochrony środowiska i wskaźniki zarządzania środowiskowego.

gotowe wyroby metalowe wymagające dokumentu referencyjnego

17.12.2021 r.

Dokument referencyjny w EMAS dla gotowych wyrobów metalowych

Organizacja chcąca poprawić stan środowiska dzięki zmianie procesu produkcji może zostać uczestnikiem unijnego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS). Ukazał się sektorowy dokument referencyjny dla producentów gotowych wyrobów metalowych, który wskazuje wytyczne, możliwości lepszej ochrony środowiska i wskaźniki zarządzania środowiskowego.

inwestycja infrastrukturalna wpływająca na klimat

12.10.2021 r.

Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji wpływu inwestycji na klimat

Komisja Europejska przygotowała wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji inwestycji infrastrukturalnych pod kątem ich wpływu na klimat. Wytyczne te będą przydatne przy składaniu wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć, a także przy uzyskiwaniu decyzji inwestycyjnych. Zawierają one zaktualizowaną metodę oceny śladu węglowego i ocenę kalkulacyjnego kosztu emisji.

zakład prowadzący pomiary wielkości emisji

21.09.2021 r.

Wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji

Zmieniły się wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji, dlatego opracowaliśmy obszerne kompendium, z którego dowiesz się m.in.: dla jakich źródeł należy prowadzić pomiary w zakresie źródeł spalania paliw, kiedy nie stosuje się pomiarów wymaganych do odpadów oraz jakie pomiary należy prowadzić dla emisji LZO do powietrza.

zbiornik wodny podczas trwania suszy

07.09.2021 r.

Plan przeciwdziałania skutkom suszy

Susza, podobnie jak powódź, jest jednym z najdokuczliwszych zjawisk naturalnych, wpływających negatywnie na ludzi, środowisko i gospodarkę. W ostatnich latach częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, w tym susz, nasiliła się. Wody Polskie opracowały pierwszy Plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Sprawdź, co zawiera PPSS i jakie działania są w nim przewidziane.

Zapisz się do newslettera

Zarejestruj się i bądź na bieżąco z nowościami w serwisie prawnym Ekowiedza!

Sprawdź naszą politykę prywatności i dowiedz się, w jaki sposób przetwarzamy dane.
W każdej chwili możesz anulować subskrypcję newslettera za darmo.

Zarejestruj się za darmo na platformie ekostrateg.com i wypróbuj wersję demo
Ekowiedzy bez zobowiązań i opłat przez 21 dni*

 

*Po upływie 21 dni darmowy dostęp do wersji demo Ekowiedzy automatycznie wygaśnie.

zestawienie znaków jednostek dofinansowujących serwis ekowiedza

Rozwój serwisu ekowiedza.com jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa – Konkurencyjna gospodarka, działanie – Nowe produkty i usługi w MŚP. Tytuł projektu: „Wdrożenie TIK w przedsiębiorstwie ATMOTERM S.A.”